blue royalty. chapter #1

idea, style, photo: @Kira Shevchuk
dress: Edakaya Frya
modeles: Elena Fedorutsa,
Kateryna Vilkhovetska